Co trzeba wiedzieć występując przed sądem?

Poniższe uwagi dotyczą zasad postępowania i zachowania przed sądem karnym. W dużej cześci są one aktualne w postępowaniach przed innymi sądami (np. sądem cywilnym, sądem pracy, sądem administracyjnym)

Otrzymałeś zawiadomienie o terminie rozprawy. Co dalej?

Pomiędzy doręczeniem zawiadomienia a terminem rozprawy głównej, powinno upłynąć co najmniej 7 dni. Jeżeli w stosunku do ciebie jako oskarżonego lub w stosunku do twojego obrońcy ten termin nie został zachowany, to możesz (przed rozpoczęciem przewodu sądowego) złożyć wniosek o odroczenie rozprawy. Wniosek może być złożony ustnie lub pisemnie i nie musi zawierać uzasadnienia. Na skutek złożenia takiego wniosku Sąd będzie zobligowany do odroczenia rozprawy. Zarówno ty jak i obrońca musicie mieć odpowiedni czas do przygotowania się do obrony

Jak ustanowić w sprawie obrońcę?

Jeśli chcesz korzystać z pomocy obrońcy to musisz ustanowić go osobiście Jeżeli jesteś jednak pozbawiony wolności (w tej lub w innej sprawie), do czasu aż sam ustanowisz sobie obrońcę, może to dla ciebie zrobić każda inna osoba, o czym niezwłocznie zostaniesz zawiadomiony. Jeżeli oskarżony jest nieletni lub ubezwłasnowolniony obrońcę dla niego ustanawia jego przedstawiciel ustawowy. Upoważnienie do obrony może mieć zarówno formę pisemną jak i przybrać formę oświadczenia złożonego do protokołu posiedzenia lub rozprawy.

Obrońca, udzielając ci pomocy prawnej, może podejmować czynności procesowe wyłącznie na twoją korzyść. Działanie obrońcy w żadnym zakresie nie wyklucza Twojego osobistego działania w całym procesie i podejmowania czynności, które Ty sam uznasz dla siebie za korzystne.

Czy moja obecność na rozprawie jest obowiązkowa?

Co do zasady Twoja obecność na rozprawie jest obowiązkowa. Jeżeli Sąd uzna Twoją obecność za niezbędną to może nawet zarządzi zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie Cię na rozprawę. Jeżeli jednak złożyłeś już wyjaśnienia, i korzystasz z pomocy adwokata to Sąd nie będzie wymagał Twojego osobistego stawiennictwa. Wystarczająca będzie obecność Twojego obrońcy.

Twoja obecność nie jest obowiązkowa na rozprawie prowadzonej w trybie uproszczonym oraz prywatnoskargowym. Nie zwalnia to jednak Sądu w żadnym wypadku z obowiązku zawiadomienia Cię o każdym terminie rozprawy.

W sprawach o wykroczenia, gdy występujesz jako obwiniony, co do zasady Twoja obecność na rozprawie nie jest obowiązkowa. Jednakże gdy Sąd uzna Twoją obecność za niezbędną i wezwie Cię do osobistego udziału w rozprawie, a Ty bez usprawiedliwienia się nie stawisz, to sąd może zarządzić Twoje zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie.

Co w sytuacji gdy nie mogę stawić się na rozprawę?

Jeżeli niemożność Twojego stawiennictwa na rozprawie wynika z innych przeszkód niż choroba to możesz w dowolny sposób usprawiedliwiła swoje niestawiennictwo i wnosić o nieprzeprowadzanie czynności pod Twoją nieobecność. Sąd będzie jednak dokonywał oceny czy przedstawione przez Ciebie dokumenty, względnie złożone przez Ciebie oświadczenie, mogą być uznane za usprawiedliwiające w sposób należyty Twoje niestawiennictwo.

Jeżeli nie możesz się stawić na rozprawę z powodu choroby, a chciałbyś być na niej osobiście obecny, to będzie to od Ciebie wymagało złożenia wniosku o odroczenie rozprawy wraz przedłożeniem zaświadczenia potwierdzającego niemożność stawienia się na wezwanie lub zawiadomienie organu prowadzącego postępowanie, wystawionego przez lekarza sądowego.

Jakie są moje najważniejsze prawa w trakcie prowadzonego postępowania? Jakie działania mogę podjąć w związku z obciążającymi mnie dowodami?

W ciągu trwania całego procesu sądowego, możesz składać wyjaśnienia, ale także bez podania przyczyny możesz odmówić ich złożenia lub odpowiedzi na zadawane Ci pytania. Odmowa złożenia wyjaśnień nie będzie rodziła żadnych negatywnych konsekwencji.

Jeżeli jesteś obecny przy przesłuchaniu świadka czy też biegłego to może mu zadawać pytania, a także składać wyjaśnienia co do każdego przeprowadzonego dowodu. Jeżeli w jakiejkolwiek kwestii jedna ze stron zabrała głos, prawo głosu przysługuje również wszystkim innym stronom. Tobie i Twojemu obrońcy przysługuje głos ostatni. Nie masz obowiązku mówienia prawdy. Składanie przez Ciebie fałszywych oświadczeń nie stanowi przestępstwa. Co więcej w ramach składania wyjaśnień nie jesteś związany tajemnicą zawodową a nawet tajemnicą państwową w zakresie, w jakim jej ujawnienie niezbędne jest do realizacji Twojego prawa do obrony.

Masz prawo w ciągu trwania całego procesu, składać wnioski dowodowe np o przesłuchanie świadków, sporządzenie opinii przez biegłych, o dokonanie oględzin miejsca bądź też o przeprowadzenie dowodu z dokumentów. Jeżeli chcesz aby Sąd przesłuchał w charakterze świadka wskazaną przez Ciebie osobę to musisz złożyć odpowiedni wniosek w którym wskażesz na jaką okoliczność ma być przesłuchana ta osoba. To nie Ty, lecz Sąd wezwie świadka, który po otrzymaniu takiego wezwania będzie zobowiązany się stawić.

Generalnie poza obowiązkowym stawiennictwem, polski ustawodawca nie nałożył na Ciebie żadnych obowiązków. Kwestię jakie działania i kiedy należy podejmować, najlepiej przedyskutować ze swoim obrońcą. Jeżeli bowiem zdecydujesz się na konkretną linię obrony to w ciągu całego postępowania najlepiej jeśli będziesz działał w sposób spójny i konsekwentny. Dla przykładu jeżeli od początku będziesz przyznawał się do winy, to zmiana tego stanowiska w połowie procesu będzie wpływała na negatywną ocenę Twojej osoby i postawy przez Sąd.

Jeżeli w I instancji zapadnie niekorzystne dla ciebie rozstrzygnięcie masz prawo do jego zaskarżenia. Orzeczenie możesz zaskarżyć w całości lub w części. Możesz także zaskarżyć samo uzasadnienie orzeczenia.

Pamiętaj, że masz prawo do przeglądania akt sprawy oraz sporządzania z nich odpisów, oraz żądania sporządzenia ich kserokopii. Jeśli nie znasz języka, w którym prowadzone jest postępowanie sądowego, Sąd ma obowiązek przydzielić ci tłumacza.

Czy jest jakiś sposób aby szybciej zakończyć postępowanie?

Jeżeli przyznasz się do winy, a Twoje wyjaśnienia nie będą budziły wątpliwości, to za zgodą obecnych na rozprawie stron, Sąd może ograniczyć przeprowadzenie postępowania dowodowego. Poza Twoim przesłuchaniem na rozprawie, Sąd ograniczy się wówczas do przeprowadzenia jedynie najistotniejszych dowodów, zwłaszcza w kwestii Twojego sprawstwa oraz winy.

Jeżeli nie chcesz przyznawać się do winy, to aby szybciej zakończyć postępowanie toczące się przed Sądem, możesz dobrowolnie poddać się odpowiedzialności karnej. Jeżeli zarzucono Ci popełnienie występku a okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, oraz gdy nie sprzeciwią się temu prokurator, a także pokrzywdzony, do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej możesz złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie Ci określonej kary lub środka karnego bez przeprowadzania postępowania dowodowego. Jeżeli Sąd nie uwzględni Twojego wniosku to wyda w tej kwestii postanowienie i będzie prowadził w dalszym ciągu postępowanie na zasadach ogólnych, bez żadnych uproszczeń.

Jak powinienem się zachowywać przed Sądem?

Jeżeli zwracasz się do Sądu, albo Sąd Cię o coś pyta, musisz wstać. Do Sądu zwracamy się używając zwrotu „wysoki Sądzie”. Nawet jeżeli pytanie zadaje Ci prokurator, adwokat czy też inny oskarżony to zawsze swoją odpowiedź kierujesz zwracając się do Sądu. Pamiętaj o tym, że jeżeli będziesz się niewłaściwie zachowywał i pomimo upomnienia ze strony przewodniczącego, nadal będziesz zakłócał porządek rozprawy, to przewodniczący może wydalić Cię na pewien czas z sali rozpraw. Zatem pomimo stresu jaki wiąże się z uczestnictwem w procesie, za wszelką cenę musisz zachować spokój na sali. Musisz zaprezentować się przed Sądem jako osoba zrównoważona, która nie jest zdolna do popełnienia przestępstwa lub że jego popełnienie było czymś absolutnie wyjątkowym w twoim życiorysie. Również twój ubiór ma znaczenie. Powinien być stonowany i elegancki. Pierwsze wrażenie jakie sprawisz na Sądzie jest bardzo ważne i będzie rzutowało na ocenę Twojej osoby w kontekście możliwości popełnienia przez Ciebie zarzucanego czynu zabronionego.

Kto może być obecny na sali podczas mojej rozprawy?

Co do zasady rozprawa odbywa się jawnie. Na rozprawie oprócz osób biorących udział w postępowaniu mogą być obecne tylko osoby pełnoletnie, nie uzbrojone. Przewodniczący może zezwolić na obecność na rozprawie małoletnim oraz osobom obowiązanym do noszenia broni np Policji. Nie mogą być obecne na rozprawie osoby znajdujące się w stanie nie licującym z powagą sądu. Jako oskarżony powinieneś zająć miejsce po prawej stronie sali. Na wprost Ciebie będzie zasiadał oskarżyciel publiczny i ewentualnie jeżeli bierze udział w sprawie, oskarżyciel posiłkowy oraz jego pełnomocnik. Świadkowie i publiczność zasiadają na środku sali. Takie rozmieszczenie osób znajdujących się na sali rozpraw jest stałe i identyczne przed każdym Sądem, zatem już po wejściu na salę wiesz kto i w jakim charakterze się stawił. Gdy świadek rozpocznie składanie zeznań pozostali świadkowie będą musieli opuścić salę. Jeżeli nie chcesz aby na sali była obecna publiczność możesz zgłosić wniosek o wyłączenie jawności rozprawy.