Zarówno w życiu codziennym jak i prowadząc Kancelarię adwokacką w Zawierciu bardzo często spotykam się ze sprawami, które dotyczą bezpośrednio bądź pośrednio małoletnich dzieci. Dlatego też niniejszy wpis postanowiłam poświęcić kwestii kontaktów rodziców z dziećmi.

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, iż będąc rodzicem mam prawo kontaktu z dzieckiem niezależnie od przysługującej mi władzy rodzicielskiej. W praktyce oznacza to, że rodzic ma takie samo prawo do kontaktów z dzieckiem w przypadku, gdy ma pełną władzę rodzicielską jak i jest jej całkowicie pozbawiony. Powyższa zasada uregulowana została w art. 113 kro, jednak jak każda podlega ustawowym ograniczeniom bądź wyłączeniom ze względu na dobro małoletniego dziecka.

Przez pojęcie kontaktów z dzieckiem należy rozumieć możliwość utrzymania z nim osobistych relacji. W szczególności możliwość przebywania z dzieckiem, odwiedzania, zabierania poza miejsce stałego zamieszkania, a także możliwość kontaktu za pomocą środków porozumiewania się na odległość takich jak telefon czy Internet.

O sprawach związanych z ustaleniem kontaktów z małoletnim dzieckiem najczęściej można mówić w dwóch sytuacjach. Po pierwsze w sprawach o rozwód, gdy dochodzi do rozstania małżonków, a także w sytuacji rozstania partnerów niebędących małżonkami. Na gruncie postępowań rozwodowych prowadzonych przed Sądami Okręgowymi, Sąd w orzeczeniu kończącym postępowanie orzeka o tym, przy którym z rodziców dziecko będzie miało miejsce zamieszkania, a także, w jaki sposób będą kształtować się kontakty drugiego z rodziców z małoletnim. Jeśli małżonkowie są zgodni w zakresie wykonywania kontaktów wówczas na mocy art. 58 §1b kro na zgodny wniosek stron Sąd nie orzeka o sposobie regulowania kontaktów z dzieckiem. Są to sytuacja, w których każdy z rodziców spędza swobodnie czas z dzieckiem, a współmałżonek nie utrudnia kontaktów. Z kolei jeśli małżonkowie na gruncie art. 58 kro zawarli pisemne porozumienie co do sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów w dzieckiem po rozwodzie wówczas Sąd uwzględnia takie porozumienie, jeśli jest zgodne z dobrem dziecka. Co jest istotne, jeśli któreś z rodziców pozbawione jest władzy rodzicielskiej bądź powyższe dotyczy obojga rodziców nie ma możliwości uwzględnienia porozumienia, o którym mowa powyżej przez Sąd.

W przypadku rozstania się partnerów, którzy nie zawali związku małżeńskiego, każdy z nich ma takie same prawa do kontaktów z dzieckiem jak w sytuacji małżonków rozwodzących się. W przypadku braku możliwość porozumienia między rodzicami co do sposobu kontaktów z małoletnim dzieckiem, rodzic zainteresowany ustalenie kontaktów składa do Sądu Rejonowego wniosek o ustalenie kontaktów.

Wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem

Jeśli rodzice nie są w stanie się porozumieć i wypracować wspólnego stanowisko w zakresie kontaktów z małoletnim dzieckiem, rodzic mający utrudniony kontakt może złożyć do Sądu wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem. Sądem właściwym jest Sąd Rejonowy miejsca zamieszkania dziecka. Opłata od wniosku wynosi 100 zł.

Wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem, a także pozew o rozwód może zostać złożony wraz z wnioskiem o zabezpieczenie.

Zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem

Wniosek o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem może być częścią pisma wszczynającego postępowanie, jak i może zostać złożony przed wszczęciem postępowania oraz w toku trwającego postępowania. Najczęściej wniosek o zabezpieczenie kontaktów widoczny jest w sprawach o rozwód jak i w sprawach o ustalenie kontaktów z małoletnim dzieckiem.

Wniosek o zabezpieczenie w sprawach rozwodowych rozpoznawany jest przez Sąd Okręgowy, natomiast w sprawach z zakresu uregulowania kontaktów przez Sąd Rejonowy.

Rozpoznając wniosek o zabezpieczenie kontaktów- sąd orzeka co do zasady po przeprowadzeniu rozprawy, a w przypadkach niecierpiących zwłoki również na posiedzeniu niejawnym.

Sąd w postanowieniu o zabezpieczeniu kontaktów wskazuje określone obowiązki. Postanowienie o zabezpieczeniu kontaktów jest wydawane na czas trwania toczącego się postępowania, a co istotne orzeczenie w tym zakresie jest natychmiast wykonalne, jednak przysługuje na nie zażalenie.

W powyższym wpisie zaprezentowane zostały wybrane zagadnienia dotyczące uregulowania przed Sądem kontaktów z małoletnim dzieckiem. Należy jednak pamiętać, że w praktyce w wielu przypadkach okazuje się koniecznym odwołanie się do wiedzy i doświadczenia profesjonalistów, pełnomocników prowadzących kancelarie adwokackie.